Arhiva kategorije: Sušare za zrno

Sušare za zrno

Sušare za merkantilno zrno “Seting” protočne su gravitacione sušare u kojima se zrno kontinuirano suši u struji zagrijanog zraka. Proces sušenja je brz i efikasan, bez oštećivanja zrna i rezultira visokokvalitetnim merkantilnim zrnom koje se uspješno skladišti.

Konstrukcija sušara

Sušare se proizvode iz kvalitetnih materijala. Nosiva konstrukcija sušare iz čeličnih profila osigurava statičku stabilnost. Unutrašnja struktura sušare iz čeličnih limova presvučenih legurom aluminija i cinka osigurava nosivost i korozijsku otpornost u kiseloj atmosferi.
Dijelovi izloženi visokim temperaturama izrađeni su od vatrootpornog nehrđajućeg čelika. Sušara je kompletno termički izolirana i izvana zaštićena aluminijskim limom. Radionički predmontirana u velike sklopove brzo se montira na jednostavne temelje.

Energetika sušara

Direktni ili indirektni generatori topline sa kvalitetnim plamenicima na plin ili lož ulje. Po potrebi se izvode generatore topline na toplu vodu, vodenu paru, na energiju iz kogeneracija ili na otpadnu energiju bioplinskih postrojenja.
Tehnologija sušenja
Tehnologija sušenja osigurava ujednačeno sušenje i visoku kvalitetu zrna i kod visokih vlaga zrna. Više temperaturnih zona po visini sušare, daju maksimalno korištenje energije kao i minimalne napone u zrnu kod ulaska u hladnjak sušare. Zagrijavanje zrna u sušari, znatno ispod dopuštenih granica. Ciklonsko čišćenje izlaznog zraka osigurava poštivanje propisa zaštite zraka.
Posebne karakteristike sušara
Visoka energetska racionalizacija smanjuje potrošnju goriva,
visoka požarna sigurnost postignuta posebnim konstrukcijskim rješenjima radi izbjegavanja zastoja zrna u sušari kao i sigurnom i pravovremenom detekcijom eventualnog požara u sušari na svakom izlaznom kroviću zone sušenja
tehnologija sušenja smanjuje silosni lom za 2-3%
brza montaža sušare u roku od 1-10 dana (4 montera), ovisno o veličini sušare.

Tipovi sušara

Ovisno o potrebnim kapacitetima, u ponudi su tri osnovna tipa sušara različitih kapaciteta s kojima se možete upoznati u nastavku stranice: